Danmark har 296.000-343.000 ha naturplejeareal, her er 176.000 ha §3-beskyttet natur. Naturplejearealet har brug for afgræsning eller hø-slet for at opretholde biodiversiteten. For at afgræsse arealerne er der krav til antallet af dyr, som hverken må være for højt eller for lavt. Her skal man tage højde for, hvilken afgræsningsform man anvender, da sæsonafgræsning kræver flere dyr end helårsafgræsning.

Naturpleje og græsmarksparasitter

Ved naturpleje, er der forskellige udfordringer, men udfordringerne er især knyttet til græsmarksparasitter. Græsmarksparasitterne har betydning for bæredygtigheden i besætningen. Det skyldes at ved overskridelse af dyrets tærskelværdi ift. immunforsvaret, vil dyret blive sygt og et sygt dyr medfører en højere klimabelastningen, grundet en lavere produktionseffektivitet og dermed har dyrets sundhedstilstand også betydning for økonomien på bedriften.

En forebyggelse metode i naturplejen

Som forebyggelse imod parasitinfektioner kan man med fordel lade dyrene afgræsse arealer, med planter der er rige på kondenserede tanniner. Kondenserede tanniner effektive til at;

  • Reducere kontamineringen af græsmarken
  • Standse eller bremse udviklingen hos parasitter
  • Danne reversible bindinger til protein og dermed reducere nedbrydningen i rumen
  • Øge mængden af tilgængeligt protein i abomasum og tyndtarmen
  • Reducere drivhusgasemissionen fra det enkelte dyr

Naturplejens betydning for biodiversiteten

Ved afgræsning af naturplejearealer sker der en gradvis fysisk forstyrrelse af vegetationen, som fremmer udviklingen af vedplanter og gamle enligt ståede træer. Det er til gavn for mange arter. Husdyrene der afgræsser arealet, efterlader gødningsklatter, som er et vigtigt levested for specialiserede insekter & svampe. Mange af disse insekter og svampe er truede arter.

Naturarealer med høj naturtilstand er vanskelige at pleje på andre måder end ved afgræsning, da arealerne er små, med tuer og knolde og med sumpede områder. Derfor er afgræsning den eneste anvendelige mulighed. Ved pleje af de lysåbne arealer er kontinuitet, en væsentlig parameter for at naturværdierne bibeholdes.

De økonomiske udfordringer i naturplejen

Naturpleje er svært rentabelt på grund af græsmarksparasitter, hvorfor det er vigtigt for ejeren, at produktionstab i form af;

  • Reduceret tilvækst
  • Reduceret reproduktion
  • Øget dødelighed
  • Foderomkostninger

Begrænses så vidt muligt. Dette kan korrekt management, strategier, fodersammensætning og handleplaner være med til. Af selv samme årsag er det nødvendigt at vide, hvilke parasitter der lever hvor og hvad man skal være opmærksom på ift. de mest udbredte parasitter.

Så har du styr på din mark og din naturpleje eller ønsker du, at få hjælp til dette?

Categories:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *